תקנון תחרות - הגלידה של בוזה

התקנון יפורסם באתר האינטרנט של עורכת התחרות שכתובתו:  .http://buzaisrael.co.ilבנוסף עותק של התקנון יהיה מצוי במשרדי עורכת התחרות וניתן יהיה לעיין בו בשעות העבודה הרגילות בתיאום מראש.

1.       הגדרות

"תחרות"

תחרות נושאת פרס בשם "תחרות הגלידה של בוזה", במסגרתה משתתפים מעלים תמונות של גלידת בוזה לפרופיל הפייסבוק/האינסטגרם האישי שלהם תחת הוספת ההאש טאג: #החייםהםגלידה.

"עורכת התחרות"

בוזה – אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

"משתתף"

מי שעמד בתנאי ההשתתפות המנויים בסעיף 2 להלן. משתתף נדרש לפעול בדרכים ישרות והוגנות בלבד, וכל חשד לביצוע עבירה על אחד או יותר מסעיפי תקנון זה או תקנוני פייסבוק/אינסטגרם, תגרום לפסילת המשתתף באופן מידי. ההשתתפות אסורה על עובדיה של עורכת התחרות, שותפיהם ובני משפחותיהם.

"עמוד הפייסבוק"

עמוד הפייסבוק של עורכת התחרות שכתובתו:

https://www.facebook.com/pages/%D7%91%D7%95%D7%96%D7%94/988303707858803?rf=404416939614048

"עמוד האינסטגרם"

עמוד האינסטגרם של עורכת התחרות שכתובתו:

https://www.instagram.com/buzainsta

"תקופת התחרות"

תקופת התחרות תחל ביום 1 בינואר 2018 בשעה 00:01 ועד יום 1 בפברואר 2018 , בשעה 14:00.

"תמונה"

התמונה אותה יפרסם המשתתף במסגרת התחרות בעמוד הפייסבוק/האינסטגרם.

"פרס"

הפרס בו יזכה הזוכה בתחרות הינו שובר המקנה זכאות לקבלת 2 כדורי גלידת בוזה, ביום, למשך שנה, בכפוף למלאי ומבחר גלידה קיים בפועל בסניף בו בחר הזוכה לממש את הפרס. השובר הינו תעודה אשר תונפק באמצעות עורכת התחרות בצירוף תמונתו של הזוכה ופרטיו.

"הזוכה"

הזוכה בתחרות הוא המשתתף שעליו הכריזה עורכת התחרות באופן רשמי ובפומבי באמצעות עמוד הפייסבוק/האינסטגרם הרשמי שלה. אופן בחירת הזוכה יהיה על בסיס דירוג איכותי של התמונה שיקבע על-יד הרכב ועדת הפרס, לפי שיקול דעתה הבלעדי, אל מול כלל התמונות החוקיות שהועלו במסגרת התחרות. זוכה ייחשב מי שתמונתו תזכה במירב הקולות של ועדת הפרס, אשר תסתמך, בין היתר, על יצירתיות ומקוריות של המשתתף. כל משתתף יכול לזכות פעם אחת בלבד.

"ועדת הפרס"

ועדה בלתי תלויה, אשר תמנה 5 חברים, ביניהם מנכ"ל בוזה, רו"ח בוזה ושלושה חברים נוספים בלתי תלויים, אשר ייבחרו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת התחרות.

"התקנון"

התחרות נערכת בכפוף לתקנון זה בלבד, ובכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים הקשורים לתחרות, הוראות התקנון תגברנה.

 

2.       תנאי ההשתתפות

2.1.    זכאי להשתתף בתחרות אדם אשר בבעלותו פרופיל פייסבוק/אינסטגרם פעיל וחוקי והינו מעל גיל 13 בלבד. המשתתף מתחייב להשתמש בפרופיל האישי שלו בלבד, ללא כל שימוש בהתארגנות ו/או קבוצות ו/או חברות כאלו או אחרות. פרופילים אשר אינם מייצגים אדם פרטי ו/או פרופילים המיועדים לתחרויות ייפסלו מראש. אדם שבבעלותו יותר מפרופיל פייסבוק/אינסטגרם אישי אחד, רשאי להשתמש עבור תחרות זו באחד מהם בלבד.

2.2.    השתתפות קטין בתחרות מותנית בהסכמת נציגו כהגדרתו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב – 1962 שיחולו על כל תנאי תקנון זה. המשתתף מתחייב כי ככל שהוא קטין ו/או ככל שקטין מופיע בתמונה – אפוטרופסו החוקי של הקטין הביע את הסכמתו להופעת הקטין בתמונה ובתנאים אלה. שליחת התמונה מהווה אישור כי האישורים מצויים והינם באחריותו של המשתתף.

2.3.    לשם השתתפות בתחרות, אדם העומד בתנאי סעיף 2.1 לעיל נדרש לפעול בהתאם לכללים המפורטים בהגדרת ה"תחרות", וזאת במסגרת תקופת התחרות.

2.4.    תמונה חייבת להיות מקורית, שצולמה על ידי המשתתף בלבד, לא תכלול פנים של דמויות אחרות אשר לא נתנו הסכמתם לפרסום התמונה, ואיננה מפרה כל זכות, לרבות בעלות, פרטיות או קניין רוחני של כל צד שלישי שהוא.

2.5.    על כל משתתף לנהוג בדרך ארץ ובנימוס כשהוא מפרסם או מגיב להערותיהם של אחרים. עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לפסול כל משתתף אשר יהווה מטרד עבור שאר חברי העמוד ו/או משתתפי התחרות בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, ולא תשמע כנגדה כל טענה בעניין זה.

2.6.    עורכת התחרות רשאית לפסול השתתפות של כל משתתף על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהסבר. כמו כן רשאית עורכת התחרות כאמור לשלול השתתפות בתחרות ממשתתף שפעל או שקיים חשש שפעל בחוסר תום לב/לא כדין/לא ביושר תוך מעשה עבירה ו/או תוך הפרת אחד או יותר מסעיפי תקנון זה.

 

3.       בחירת הזוכה

3.1.    ועדת הפרס תערוך הצבעה במועד הסמוך לתום תקופת התחרות, ולא יאוחר משבוע לאחר מועד זה, וזאת בשעה שתקבע ע"י עורכת התחרות, כפי שיפורסם בעמוד הפייסבוק ו/או האינסטגרם (להלן: "מועד ההצבעה").

3.2.    ההצבעה תבוצע על ידי ועדת הפרס, בפיקוחה והדרכתה של עורכת התחרות, וההחלטות בה יתקבלו ברוב קולות.

3.3.    היה והחליטה עורכת התחרות על זוכה, ולאחר פרסום דבר הזכייה החליטה עורכת התחרות כי מדובר במשתתף שעבר על אחד או יותר מסעיפי תקנון זה, תבוטל הזכייה לאלתר, וועדת הפרס שומרת לעצמה את הזכות, אך לא החובה, לבחור זוכה חלופי.

 

4.       תוצאות התחרות

4.1.    תוצאות התחרות יפורסמו בעמוד הפייסבוק ו/או האינסטגרם, וכן תישלח לזוכה הודעה פרטית בדבר זכייתו. ההודעה האמורה תשלח לפרופיל הפייסבוק/אינסטגרם האישי של הזוכה, אליו הועלתה התמונה המזכה.

4.2.    תוצאות התחרות יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.

4.3.    עורכת התחרות תהיה רשאית לפרסם בכל אמצעי פרסום שהוא את שם הזוכה ותמונתו, באופן  ובמועדים שייקבעו על פי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין.

4.4.    מובהר כי עצם ההשתתפות בתחרות תחשב להסכמת הזוכה לפרסום פרטיו כאמור והזוכה מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

 

 

 

5.       אופן מימוש הפרס

5.1.    בכדי לקבל את הפרס, הזוכה יידרש, לא יאוחר מ-14 יום ממועד ההודעה על הזכייה לזוכה כאמור בסעיף 4.1, למסור לעורכת התחרות כתובת למשלוח דואר אליה יישלח הפרס בדואר רשום.

5.2.    במקרה שקטין ייבחר כזוכה, הפרס יימסר אך ורק להוריו או אפוטרופסו החוקיים של הקטין הזוכה, בכפוף לחתימתם על אישור זכייה בשם הקטין, כמפורט בנספח א'.

5.3.    זוכה שלא יצר קשר, כמפורט בסעיף 5.1, עם עורכת התחרות בפרק זמן זה, זכייתו תבוטל לאלתר והוא לא יהיה זכאי לקבלת שום פרס אחר או שווה ערך במקומו.

5.4.    מובהר כי לא תתקבל טענת זוכה כי לא קיבל את הפרס לידו ובתנאי שהציגה עורכת התחרות אישור מסירה ו/או הציגה רישום כלשהו בדבר המסירה.

5.5.    עורכת התחרות אינה אחראית בשום אופן בגין זיהוי שגוי של הזוכה או הטוען לזכייה, ולא תשמע כל טענה כי הפרס נמסר לאדם שאינו זוכה במקום לזוכה ו/או לאפוטרופסו.

5.6.    ניתן לממש את הפרס בכל סניפי הרשת של עורכת התחרות, וזאת בכפוף למימוש הפרס פעם אחת ביום בלבד, על בסיס מלאי ומבחר קיים בסניף בעת מימוש הפרס במסגרת זמני הפעילות של הרשת, ומבלי יכולת צביר בגין ימים בהם לא מומש הפרס.

5.7.    מובהר כי הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה, המחאה, הסבה או מימוש, אלא על-ידי הזוכה בלבד.

5.8.    הזוכה יהיה זכאי לפרס כהגדרתו בתקנון זה, ובפרס זה בלבד, ללא אפשרות להחליף את הפרס בפרסים אחרים, בכסף מזומן או בשווי ערך אחרים.

 

6.       תנאים נוספים

6.1.    תקנון זה מתייחס לנשים ולגברים כאחד, והוא מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות ומגבלות השפה העברית בלבד.

6.2.    התוכן אשר יועלה ויפורסם בעמוד הפייסבוק/איסטגרם על ידי המשתתפים, הן במסגרת התחרות והן במסגרת אחרת, אינו מייצג את הדעה של עורכת התחרות או מי מטעמה. מודגש בזאת כי אין עורכת התחרות אחראית לתוכן שמועלה לעמוד הפייסבוק/איסטגרם במסגרת התחרות או בכל מסגרת אחרת והיא שומרת לעצמה את הזכות לבדוק ולהסיר כל פרסום ללא שום התראה מוקדמת ותחת שיקול דעתה הבלעדי.

6.3.    עורכת התחרות רשאית להפסיק בכל עת ולאלתר, ומכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי את התחרות כולה או חלק ממנה ו/או לשנות את תנאיה ו/או כל אחד מהמועדים אשר צוינו בה, וזו ללא התראה מוקדמת, ובלבד שתפרסם הודעה בדבר כך בעמוד הפייסבוק/אינסטגרם.

6.4.    כל משתתף בתחרות מצהיר על הסכמתו לתקנון זה ופוטר את עורכת הפעילות מכל טענה, תביעה ודרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לתחרות זו. ההשתתפות בתחרות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף ואין בהשתתפותו כדי ליצור חבות כלשהי של עורכת התחרות ו/או כל מי מטעמה כלפיו ועורכת התחרות ו/או כל מי מטעמה לא יישאו באחריות לנזק שיגרם במישרין או בעקיפין למשתתף.

6.5.    עורכת התחרות לא תישא באחריות לגבי תקלות כלשהן שתמנענה ממשתתף לקחת חלק בתחרות, ולא תישא באף טענה כלפי תמונות שנשלחו לכאורה במסגרת התחרות ולא הגיעו ליעדם.

6.6.    בעצם השתתפותו בתחרות מצהיר המשתתף כי קרא תקנון זה והסכים לכל תנאיו.

6.7.    למען הסר ספק, הפעילות בתחרות זו הינה שיווקית בלבד והיא איננה הגרלה כהגדרתה בסעיף 224 לחוק העונשין, התשל"ז 1977.

6.8.    יובהר כי אין קשר בין התחרות לבין חברת פייסבוק ו/או אינסטגרם בשום דרך שהיא.

6.9.    הדין החל על תקנון זה כמו גם על התחרות, הפרס וכל הקשור בהם הינו הדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית ביחס לתקנון זה ולתחרות נתונים לבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו בלבד.

 

 

נספח א'

 

במידה והזוכה קטין יש למלא את הפרטים המופיעים מטה בנוסף לחתימת האפוטרופוס בשם הקטין הזוכה על הצהרת הזוכה:

 

הריני לאשר בזאת את זכייתו של _____________________ [השלם שם הקטין] בפרס במסגרת תחרות "הגלידה של בוזה":

שם האפוטרופוס:______________________ מספר ת.ז.:_____________

כתובת:_____________________________ מיקוד:________________

טלפון:__________________ טלפון נייד:_________________________

חתימת האפוטרופוס:__________________________